Usluge po fazama projekta

Saznajte više

Stručni nadzor

Saznajte više

Vođenje projekta i konzalting

Saznajte više

Pretraga i analiza nekretnina

Saznajte više

Usluge po fazama projekta

Traženje nekretnina ili zemljišta u skladu sa željama Naručitelja; pronalazak projektanta, ishodovanje potrebnih dozvola; razvoj i upravljanje proračunom; procjena stanja, organizacija sanacija i redovnog održavanja.

Stručni nadzor

U provedbi stručnog nadzora, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke.

Vođenje projekta i konzalting

Analitičko savjetovanje u postupku donošenju odluke oko pokretanja investicije; analiza troška realizacije projekta; priprema vremenskog plana; ishodovanje svih potrebnih dozvola; vođenje projekta u fazi izrade.

Pretraga i analiza nekretnina

Pretraga nekretnina ovisno o budućoj namjeni; analiziranje tržišta i cijena nekretnina; stručni pregled i analiza nekretnine; utvrđivanje mogućnosti nadogradnje; ishodovanje lokacijskih informacija.