U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer prvenstveno nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke.
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova u tijeku izgradnje u skladu sa ugovorenim uvjetima, tehničkih propisima i pravilima struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu
 • Praćenje terminskog plana građenja usvojenog između Naručitelja i Glavnog izvođača
 • Podnošenje odgovarajućih izvještaja investitoru o stanju radova s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
 • Osiguranje zahtijevane/ugovorene razine kvalitete
 • Pregled i ovjera građevinske knjige/dokaznice mjera i građevinskog dnevnika
 • Organizacija tjednih/dnevnih koordinacija, uz izradu zapisnika s popisom obveza svih sudionika s naznačenim rokovima izvršenja
 • Organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda
 • Priprema dokumentacije, izrada završnog izvještaja, organizacija i sudjelovanje na tehničkom pregledu
 • Utvrđivanje i organiziranje otklanjanja nedostataka u toku izvođenja, te po završetku istih
 • Izrada okončanih obračuna i primopredaje radova
 • Obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja